ನವೋದಯ ಪ್ರಥಮ ದಜೆ೯ ಕಾಲೇಜು

Navodaya First Grade College


Principal 

Navodaya First Grade College, 

Shettikere Road, 

Chikkanayakanahalli-572 214, 

Tumkur Dist

Ph: 08133-267766

E-Mail: nfgccnh@gmail.com