ನವೋದಯ ಪ್ರಥಮ ದಜೆ೯ ಕಾಲೇಜು

Navodaya First Grade College

Facilities

* Library/Information Centre

                    * Computer Lab

                    * Spacious Class Rooms

                    * Ladies’ Rest Room

                    * Reading Room

                    * Reference Hall

                    * Play Ground

                    * Green Campus

                    * Purified Water Systems

                    * C.C. TV Surveillance

                    * Personality Development Programmes

                    * Special Lecture Programmes/Seminars

                    * National Service Scheme

                    * Cultural activities

                    * Red Ribbon Club/Red Cross/Scout & Guides

                    * Bridge Course

                    * Spoken English/Language Lab

                    * Certificate Course

                                   * Spiritual activities 

(Vachana Kammata & Yoga Adhyayana)